BAN QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Đăng Food

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Golden Gerbera Minimart

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Hoàng Đăng Food

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hoàng Đăng Food

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Đăng Food

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Golden Gerbera Minimart

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Hoàng Đăng Food

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hoàng Đăng Food

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Golden Gerbera Mart

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Hoàng Đăng Food

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hoàng Đăng Food

CÁC PHÒNG BAN